SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku

 29.05.2023

Zverejnenie zámeru predaja   nehnuteľného majetku

obce  Diaková

na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

 

 


 Obec Diaková  na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. U - /2023, zo dňa  25.5.2023  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať   nehnuteľný majetok  obce, a to

 

 

spoluvlastnícky  podiel  1/40 -  z  pozemku registra  KN-C č. 13zastavaná plocha a nádvorie -  v celkovej   výmere       556 m2 -  zapísaného na           LV č. 131 -  nachádzajúceho  sa  v k.ú. Diaková.

 

   

Budúcim  nadobúdateľom   by  mal byť spoluvlastník predmetného  pozemku                 p.  Ľuboš  Feldsam.

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Obec Diaková   uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť  z dôvodu,  že spoluvlastnícky podiel  na  parcele  je  pre  obec  nevyužiteľný  a budúci nadobúdateľ je  spoluvlastníkom  predmetnej  nehnuteľnosti.

 

Zámer predaja   je zverejnený:

- na úradnej tabuli obce Diaková   od 29.05.2023   do         ........................

- na  web-stránke  obce  Diaková  od 29. 05. 2023 do          .......................

- na  CÚET obce  Diaková            od 29.05. 2023  do         .......................


1 2 3 >