SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 21.05.2023

Pozvánka na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 

Starosta obce Diaková podľa § 13 ods. 4) písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Diakovej, ktoré sa bude konať vo štvrtok 25.mája 2023 o 18,00 h v zasadačke Obecného úradu v Diakovej s nasledovným

 

návrhom programu:

 

1) Otvorenie

2) Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3) Schválenie programu zasadnutia

4) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

5) Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 - schválenie

6) Záverečný účet obce za rok 2022 – prerokovanie a schválenie návrhu

7) Informácia o iniciatíve obyvateľov k samofinancovaniu úpravy cesty - parcela KN C č. 141/2 a násl. (p. Brozman) 

8) Cenník poplatkov za používanie multifunkčného ihriska

9) Cenník poplatkov za krátkodobý prenájom majetku obce

10)        Nájomná zmluva na pozemok pre Poľnohospodárske družstvo SNP Sklabiňa, k. ú. Záborie, parc. KN C č.98, LV č. 447

11)        Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu  pozemku, k. ú. Diaková, parc. KN C č. 13, 13,9 m² LV č. 131, Ľuboš Feldsam  - prerokovanie

12)        Projekt doplnenia dopravného značenia v obci  

13)        Prerokovanie organizácie MDD/Dňa obce v r. 2023

14)        Nádoby na biologický príp. iný odpad v obci

15)        Záver

 

 

 

                                   PaedDr. Branislav Kohút

                                        starosta obce


1 2 3 >