SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na 3. zasadnutie OZ

 17.08.2023

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Diaková podľa § 13 ods. 4) písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Diakovej, ktoré sa bude konať vo štvrtok 24.augusta 2023 o 18,00 h v zasadačke Obecného úradu v Diakovej s nasledovným

návrhom programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 5. Správa hlavnej kontrolórky obce z vykonaných kontrol
 6. Zmluva hlavnej kontrolórky viacerých obcí - schválenie
 7. Predaj spoluvlastníckeho podielu na parcele KN C 13, výmera 13,9 m², LV č. 131, p. Ľubošovi Feldsamovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa - schválenie
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o podmienkach chovu zvierat č. 1/2023 – prerokovanie a schválenie
 9. Žiadosť OZ Slnečné lány o rekonštrukciu miestnej komunikácie na parcele KN C č. 161 formou samofinancovania
 10. Štatút Obecnej knižnice v Diakovej - schválenie
 11. Prerokovanie prípravy Posedenia s dôchodcami (október) 
 12. Rôzne (príp. použitie rezervného fondu a iné)
 13. Záver

                                   PaedDr. Branislav Kohút

                                        starosta obce


1 2 3 >