Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku

 29.05.2023

Zverejnenie zámeru predaja   nehnuteľného majetku

obce  Diaková

na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa


 Obec Diaková  na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. U - /2023, zo dňa  25.5.2023  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať   nehnuteľný majetok  obce, a to

spoluvlastnícky  podiel  1/40 -  z  pozemku registra  KN-C č. 13zastavaná plocha a nádvorie -  v celkovej   výmere       556 m2 -  zapísaného na           LV č. 131 -  nachádzajúceho  sa  v k.ú. Diaková.


   

Budúcim  nadobúdateľom   by  mal byť spoluvlastník predmetného  pozemku                 p.  Ľuboš  Feldsam.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Obec Diaková   uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť  z dôvodu,  že spoluvlastnícky podiel  na  parcele  je  pre  obec  nevyužiteľný  a budúci nadobúdateľ je  spoluvlastníkom  predmetnej  nehnuteľnosti.

Zámer predaja   je zverejnený:

- na úradnej tabuli obce Diaková   od 29.05.2023   do         ........................

- na  web-stránke  obce  Diaková  od 29. 05. 2023 do          .......................

- na  CÚET obce  Diaková            od 29.05. 2023  do         .......................


1 2 3 >