Zoznam kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra obce dňa 19.01.2023

 10.01.2023

  OBEC DIAKOVÁ * OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Obecný úrad, Diaková 18, 038 02  Dražkovce

ZOZNAM KANDIDÁTOV NA VOĽBU

HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE DIAKOVÁ

Dočasná Komisia Obecného zastupiteľstva v Diakovej na základe Uznesenia OZ č. U-12/2022 zo dňa 25.11.2022

zverejňuje zoznam kandidátov vo voľbe na funkciu hlavného kontrolóra obce Diaková dňa 19.01.2023 o 17h, ktorí splnili stanovené formálne a zákonné náležitosti písomnej prihlášky:

1) Ing. Janka Jesenská, Turčianske Jaseno

2) ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD., Martin

3) Ing. Peter Košík, Mošovce

4) Ing. Teodor Maroš, Martin

5) Ľubica Sopóciová, Folkušová

6) Ing. Jana Šulhánková, Diaková

7) Ing. Martina Žáčiková, Diaková

8) Mgr. Lenka Žuchová, Sučany

V Diakovej dňa 10. januára 2023

Anna Feldsamová, predseda komisie

Denisa Badáňová, členka komisie

Peter Záborský, člen komisie