SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Výzva na predchádzanie výskytu a šíreniu burín

 03.06.2024

Obecný úrad, Diaková 18, 038 02 Dražkovce, tel. 0907 563 253

 

 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDCHÁDZANIE VÝSKYTU A ŠÍRENIU BURÍN

 

Výzva na predchádzanie výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. V zmysle § 3 ods. 1 písm. b) Zákona č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch“. Preto vyzývam každého vlastníka alebo nájomcu neobrábaných pozemkoch aby v lehote do 14 dní od zverejnenia tejto výzvy zabezpečili pokosenie neobrábaných pozemkov. V prípade nesplnenia si uvedenej povinnosti, sa takýto vlastník dopúšťa priestupku podľa § 25 ods. 1, písm. b, zákona 220/2004 Z.z. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 331,94 Eur.

 

 

 

V Diakovej dňa 3. júna 2024

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                                   PaedDr. Branislav Kohút

                                       starosta obce


Zoznam aktualít: