Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

 25.11.2022

OBEC DIAKOVÁ * OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Obecný úrad, Diaková 18, 038 02  Dražkovce

VYHLÁSENIE VOĽBY

HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE DIAKOVÁ

Obecné zastupiteľstvo v Diakovej v súlade s dikciou § 18a ods. 2) a ods. 4) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a na základe Uznesenia OZ č. U-13/2022 zo dňa 25.11.2022

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce s pracovným úväzkom 10%, ktorá sa uskutoční dňa 19.01.2023 o 17,00 h v zasadačke Obecného úradu v Diakovej č.18.

Funkčné obdobia hlavného kontrolóra obce trvá 6 rokov a začne sa dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, pričom tento deň sa stanovuje na 01.02.2023.

Kvalifikačný predpoklad na výkon funkcie:

ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

Ďalšie požiadavky, ktoré sú výhodou, nie však podmienkou na výkon funkcie:

znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti územnej samosprávy.

Náležitosti písomnej prihlášky:

a)titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt a kontaktné údaje (e-mail, telefón),

b) štruktúrovaný profesijný životopis,

c) úradné overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§ 10 ods. 4) písm. a)Zákona NR SR č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v platnom znení),

e) súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,

f)informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Termín a spôsob doručenia písomnej prihlášky:

Písomnú prihlášku musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce odovzdať spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej heslom: „NEOTVÁRAŤ – VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE“ na Obecnom úrade v Diakovej č.18 najneskôr 14 dní pred termínom konania voľby, t. j. do 05.01.2023, 15,00 h.

Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby:

  1. Spôsob vykonania voľby – tajným hlasovaním.
  2. Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad a včas podá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami, bude zaradený do voľby ako kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce. Doručené obálky s prihláškami otvorí, preskúma a vyhodnotí 3-členná komisia, zložená z poslancov OZ: Anna feldsamová, Denisa badáňová, Peter Záborský, ktorá zverejní zoznam kandidátov najneskôr dňa 10.01.2023.  Uchádzačom, ktorí splnili stanovené podmienky, bude e-mailom doručená pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 7 dní pred jej konaním.
  3. Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce má právo vystúpiť pred poslancami OZ v trvaní maximálne 5 minút, pričom jednotliví kandidáti vystúpia postupne v abecednom poradí podľa ich priezviska.
  4. Po prezentácií všetkých prítomných kandidátov budú hlasovať poslanci OZ o jednotlivých kandidátoch podľa dikcie § 18a ods. 3) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.     

V Diakovej dňa 25.11.2022

                                 PaedDr. Branislav Kohút

                                             starosta obce