Stratégia UMR Martin 2023-2030

 03.05.2023

Integrovaná územná stratégia územia udržateľného mestského rozvoja Martin na roky 2023-2030 - Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke:
 https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategia-uzemia-udrzatelneho-mestskeho-rozvoja-mar
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 18. 05. 2023 na Okresný úrad v Martine, odbor starostlivosti o životné prostredie..

1 2 >