Prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 08.03.2023

Zverejnenie zámeru prenájmu  nehnuteľného majetku

obce  Diaková

na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa


 Obec Diaková  na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. U-6/2023, zo dňa  24.2.2023  v súlade s § 9a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať obecný nehnuteľný majetok,a to:

parcelu č.  98, druh pozemku – orná  pôda, vo  výmere   1 580 m2

zapísanú  na  LV  č. 447

nachádzajúcu  sa  v k. ú.  Záborie

z dôvodu  hodného   osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona         č. 138/1191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Budúcimi  nájomcom   predmetnej nehnuteľnosti má   byť: Poľnohospodárske družstvo  „SNP“ so  sídlom  v Sklabini.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Obec Diaková   uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť  z dôvodu,  ktorým je scelenie obhospodarovaných pozemkov pre účely poľnohospodárskej výroby (rastlinnej, živočíšnej ) a poľnohospodárskeho využitia.

Zámer prenajať  predmetnú nehnuteľnosť je zverejnený:

- na úradnej tabuli obce Diaková   od 08.03.2023  do         ........................

- na  web-stránke  obce  Diaková  od 08.03.2023  do          .......................

- na  CÚET obce  Diaková            od 08.03.2023  do         .......................


1