Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2023

 10.05.2023

Obec  Diaková

Pre  riadne  zasadnutie 

obecného  zastupiteľstva

v Diakovej

dňa    25.5.2023

K bodu  rokovania  číslo.........

Názov   materiálu

Návrh  plánu kontrolnej  činnosti  hlavnej kontrolórky obce na II. polrok  2023

Predkladá:                                                                                            Návrh  na  uznesenie:                                                        

Ing. Janka  Jesenská – HK  Obce                                                       s c h v a ľ u j e

                                                                                                               Plán práce hlavnej kontrolórky                          

                                                                                                               obce  na  II. polrok  2023

Materiál  obsahuje:

A) Dôvodovú  správu

B) Návrh plánu kontrolnej  činnosti  HK obce  na  II. polrok  2023

A) Dôvodová  správa

V zmysle  § 18f  ods. 1  písm.  b/  zákona  č.  369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení v znení neskorších  predpisov  predkladá  hlavný kontrolór  obce obecnému  zastupiteľstvu   raz  za  šesť  mesiacov  návrh  plánu  kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr  15 dní  pred  prerokovaním  v zastupiteľstve  zverejnený  spôsobom v obci  obvyklým .

B) Návrh  plánu  kontrolnej  činnosti

V zmysle  § 18f  ods. 1 písm. b/  zákona  č.  369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  hlavná  kontrolórka obce   predkladám  obecnému zastupiteľstvu  obce   Diaková  návrh  plánu  kontrolnej  činnosti  na  II. polrok   r. 2023:

  1. Finančné  kontroly

1. Kontrola  bežných výdavkov v triedach   01.1.1 -  výkonné a zákonodarné orgány, 03.2.0 - ochrana pred požiarmi, 04.5.1 - Cestná doprava, 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, 06.4.0 Verejné osvetlenie

2.  Kontrola  vybraných  finančných  operácií  hlavnej pokladne za  rok  2022

  1.  Stanoviská  a iné  činnosti

1.Vypracovanie  odborného  stanoviska  k návrhu rozpočtu   na  roky  2024-2026

2.Vypracovanie  návrhu plánu  kontrolnej  činnosti  na  I. polrok roku   2024

3.Spolupráca  na  tvorbe / zmenách   VZN  a vnútorných predpisov  obce

4.Priebežné vzdelávanie – účasť  na  odborných  seminároch  a konferenciách  hlavných  kontrolórov

5.Účasť na  zasadnutiach  obecného  zastupiteľstva

Operatívne  do  plánu  kontrol  môžu  byť  zaradené  požiadavky  poslancov  OZ a starostu  obce   na  vykonanie  kontroly /v nadväznosti  na  § 18f ods. 1 písm. h/.   Tieto  kontroly  budú  uprednostnené  a  na  základe  ich  rozsahu  budú  kontroly  zo  schváleného  plánu  kontrolnej  činnosti  presunuté  do  ďalšieho  obdobia.

V Turčianskom  Jasene ,  10.5.2023                       

Ing.  Janka  Jesenská, v.r.

hlavná   kontrolórka

Zverejnené  na  úradných   tabuliach   obce  dňa:   10.5.2023

Zvesené z úradných   tabúľ    obce  dňa:                  25.5.20231 2 >