Oznam o zvolení hlavnej kontrolórky obce

 21.01.2023

Obecné zastupiteľstvo v Diakovej oznamuje, že dňa 19.01.2023 bola v II. kole hlasovania zvolená za hlavnú kontrolórku obce Diaková  Ing. Janka Jesenská. Volebné obdobie hlavnej kontrolórky obce je 6-ročné a začína sa dňa 01.02.2023.
PaedDr. Branislav Kohút
starosta obce