Oznam o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva

 17.02.2023

    OBEC DIAKOVÁ – STAROSTA OBCE

Obecný úrad, Diaková 18, 038 02 Dražkovce, tel. 0907 563 253

STAROSTA OBCE DIAKOVÁ OZNAMUJE OBČANOM OBCE

termín 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Diakovej, ktoré sa bude konať vo ŠTVRTOK 23.02.2023 o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Diakovej s nasledovným NÁVRHOM PROGRAMU ZASADNUTIA:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 5. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 - schválenie
 6. Zásady hospodárenia s majetkom obce – prijatie zásad
 7. Obecný mládežnícky parlament - zriadenie
 8. Územný plán obce – informácia o stave procesu jeho obstarávania
 9. Nájomná zmluva na pozemok pre Poľnohospodárske družstvo SNP Sklabiňa, k. ú. Záborie, parc. KN C č.98, LV č. 447
 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku, k. ú. Záborie, parc. KN C č. 136/6, LV č. 420, Milan Zahuranec  
 11. Rôzne (závery Komisie výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia, obecná knižnica)
 12. Záver  

V Diakovej dňa 15.02.2023

                       PaedDr. Branislav KOHÚT

                               starosta obce


1