Návrh Záverečného účtu obce za rok 2022

 10.05.2023

Záverečný účet Obce

Diaková

a rozpočtové hospodárenie

za rok 2022

Predkladá : PaedDr. Branislav Kohút, starosta obce

Spracovala: Miroslava Bellová, účtovníčka obce

V Diakovej dňa 10. mája 2023

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 10.05.2023

Záverečný účet schválený OZ dňa ........................., uznesením č. ..................

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa : 10.05.2023

Záverečný účet schválený OZ dňa :

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

OBSAH :

 1. Rozpočet obce na rok 2022

 1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

 1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

 1. Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2022

 1. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu a miestneho poplatku za rozvoj

 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

 1. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

 1. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  1. štátnemu rozpočtu
  2. štátnym fondom
  3. rozpočtom iných obcí
  4. rozpočtom VÚC

 1.  Údaje  o hospodárení  príspevkových  organizácií

 1.   Prehľad  o poskytnutých  zárukách

 1.   Údaje o nákladoch  a výnosoch podnikateľskej  činnosti

 1.   Hodnotenie  plnenia  programov obce 

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

1. Rozpočet obce na rok 2022

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2022.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2021 uznesením č. 6/2021/3.

Rozpočet bol zmenený jedenkrát:

 • prvá zmena   schválená dňa 25.11.2022 uznesením č. U-14/2022

Rozpočet obce k 31.12.2022

Schválený

rozpočet

Schválený rozpočet

po poslednej zmene

Príjmy celkom

214 202,55

262 795,74

z toho :

Bežné príjmy

154 700,00

202 584,52

Kapitálové príjmy

0,00

0,00

Finančné príjmy

59 502,55

60 211,22

Výdavky celkom

214 202,55

223 310,08

z toho :

Bežné výdavky

144 700,00

153 807,53

Kapitálové výdavky

69 502,55

69 502,55

Finančné výdavky

0,00

0,00

Prebytok/schodok Rozpočtu obce

0,00

39 485,66


2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Rozpočet na rok 2022

Skutočnosť k 31.12.2022

% plnenia

262 795,74

201 926,93

76,84 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 262 795,74  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 201 926,93 EUR, čo predstavuje  76,84 % plnenie.

 1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2022

Skutočnosť k 31.12.2022

% plnenia

202 584,52

201 218,26

99,33 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov  202 584,52 EUR  bol   skutočný príjem   k 31.12.2022 v sume 201 2180,26 EUR, čo predstavuje  99,33 % plnenie.

 1. daňové príjmy

Rozpočet na rok 2022

Skutočnosť k 31.12.2022

% plnenia

183 522,97

182 219,47

99,29 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 132 086,77 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022  poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume  132 086,77 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných  14 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 12 787,11 EUR, čo je 91,34 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 499,16 EUR, dane zo stavieb boli v sume 5 287,95 EUR a dane z bytov boli v sume 0 EUR. K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 972,07 EUR.

Daň za psa.

Z rozpočtovaných 525,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 525,00 EUR, čo je 100% plnenie. K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume  56,00  EUR.

Daň za využívanie verejného priestranstva.

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 0,00  EUR, čo je 0 % plnenie.

Miestny poplatok za rozvoj.

Z rozpočtovaných  22 211,20 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 22 211,20 Eur, čo je 100 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Z rozpočtovaných  14 700,00  EUR   bol skutočný príjem   k 31.12.2022 v sume 14 609,39  EUR, čo je 99,38 % plnenie. K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad v sume 1 807,15 EUR.

 1. nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2022

Skutočnosť k 31.12.2022

% plnenia

10 722,28

10 659,52

99,41

Z rozpočtovaných  10 722,28  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume  10 659,52  EUR, čo je 99,41 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z podnikania a z vlastníctva obce, administratívne poplatky a iné nedaňové príjmy (dobropisy a vratky, stravné, bankové úroky).

 1. Granty a transfery:

Rozpočet na rok 2022

Skutočnosť k 31.12.2022

% plnenia

8 339,27

8 339,27

100

Z rozpočtovaných  8 339,27 EUR, bol skutočný príjem vo výške 8 339,27  EUR, čo predstavuje       100 %  plnenie.

Prehľad vybraných bežných transferov, ktoré boli účelovo určené a použité

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Ministerstvo dopravy, výstavby regionálneho rozvoja SR

20,95

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

Okresný úrad Žilina odbor ŽP

48,56

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

Ministerstvo vnútra SR

160,05

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy REGOB

Environmentálny fond SR

806,37

Príspevok na triedenie

Ministerstvo vnútra SR

27,60

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na register adries

Ministerstvo vnútra SR

1 329,91

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy Voľby do VÚC a OSO

Ministerstvo vnútra SR

674,57

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy Referendum  2023

Ministerstvo vnútra SR

2 194,00

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy príspevok za ubytovanie odídenca

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

3 000,00

Zabezpečenie potrieb a akcieschopností DHZO

Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny SR

77,26

Rodinné prídavky

 1. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2022

Skutočnosť k 31.12.2022

% plnenia

0,00

0,00

0%

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov vo výške 0,00 EUR bol skutočný príjem 0,00 EUR čo predstavuje 0 % plnenie

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2022

Skutočnosť k 31.12.2022

% plnenia

60 211,22

708,67

1,18%

Z rozpočtovaných príjmov z finančných operácií vo výške 60 211,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022  v  sume 708,67 EUR, čo predstavuje 1,18 % plnenie.

 1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Rozpočet na rok 2022

Skutočnosť k 31.12.2022

% čerpania

223 310,08

144 279,56

64,61

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 223 310,08 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2022 v sume 144 279,56  EUR, čo predstavuje  64,61 % čerpanie.

 1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2022

Skutočnosť k 31.12.2022

% čerpania

153 807,53

144 279,56

93,81

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 153 807,53 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2022 v sume 144 279,56 EUR, čo predstavuje  93,81 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných  35 600,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 35 596,93 EUR, čo je 99,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.

Poistné a príspevky do poisťovní

Z rozpočtovaných 15 100,68 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v  sume 14 121,54 EUR, čo  je 93,52  % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných  87 602,24  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 80 255,96 EUR, čo je 91,61 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných  15 504,61 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume  14 305,13 EUR, čo predstavuje 92,26  % čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných  0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 0,0 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2022

Skutočnosť k 31.12.2022

% čerpania

69 502,55

0,00

0

Z rozpočtovaných  kapitálových výdavkov  69 502,55 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2022 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2022

Skutočnosť k 31.12.2022

% čerpania

0,00

0,00

0

Z rozpočtovaných výdavkových  finančných operácií   0,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2022 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR

Bežné  príjmy spolu

201 926,93

Bežné výdavky spolu

144 279,56

Prebytok/Schodok Bežného  rozpočtu

57 647,37

Kapitálové  príjmy spolu

0,00

Kapitálové  výdavky spolu

0,00

Prebytok/schodok Kapitálového rozpočtu

0,00

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

57 647,37

Vylúčenie z prebytku

0,00

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

57 647,37

Príjmy z finančných operácií

708,67

Výdavky z finančných operácií

0,00

Rozdiel finančných operácií

708,67

Príjmy spolu 

202 635,60

VÝDAVKY SPOLU

144 279,56

Hospodárenie obce

58 356,04

Vylúčenie z prebytku

23 708,75

Upravené hospodárenie obce

34 647,29

Prebytok rozpočtu v sume 58 356,04 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Z prebytku rozpočtu zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. . o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vylučujú nevyčerpané prostriedky vo výške 23 708,75 Eur: zo sociálneho fondu, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet vo výške 822,98 Eur a miestny poplatok za rozvoj vo výške 22 211,20 Eur a dotáciu na Referendum 2023 vo výške 674,57 Eur.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške  34 647,29Eur.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu a poplatok za rozvoj

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2022

43 229,43

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

                  rozpočtový rok 2021

31 917,85

Úbytky   - použitie rezervného fondu :

KZ k 31.12.2022

75 147,28

Podľa  návrhu  tvorby  rezervného  fondu za rok 2022 bude jeho stav po schválení záverečného účtu 34 647,29  Eur.

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon o sociálnom fonde.

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2022

483,14

Prírastky - povinný prídel -1,05   %                  

339,84

Úbytky   

0,00

KZ k 31.12.2022

822,98

Miestny poplatok za rozvoj

Tvorbu a použitie miestneho poplatku z rozvoj v roku 2022. Upravuje VZN 1/2019 o miestnom poplatku za rozvoj.

Začiatočný stav k 1.1.2022

23 822,30

Prírastky

Tvorba 2022              

22 211,20

Úbytky  

Výdavky

0,00

KZ k 31.12.2022

46 033,50

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

A K T Í V A 

Názov 

ZS  k  1.1.2022  v EUR

KZ  k  31.12.2022 v EUR

Majetok spolu

543 219,75

609 625,08

Neobežný majetok spolu

403 443,70

430 138,54

z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

337 291,21

363 986,05

Dlhodobý finančný majetok

66 152,49

66 152,49

Obežný majetok spolu

138 677,37

178 435,48

z toho :

Zásoby

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

40 74,50

23 714,71

Finančné účty

97 942,87

154 720,77

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

1 098,68

1 051,06

P A S Í V A

Názov

ZS  k  1.1.2022 v EUR

KZ  k  31.12.2022 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

543 219,75

609 625,08

Vlastné imanie

315 893,31

348 487,44

z toho :

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

315 893,31

348 487,44

Záväzky

56 251,09

54 315,29

z toho :

Rezervy

600,00

1 200,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

708,67

674,57

Dlhodobé záväzky

483,14

822,98

Krátkodobé záväzky

54 459,28

51 617,74

Bankové úvery a výpomoci

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

171 075,35

206 822,35

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Obec k 31.12.2022 eviduje tieto záväzky:

 • voči dodávateľom                                     46 881,81                   EUR
 • voči zamestnancom                                    2 472,38                   EUR
 • voči poisťovniam a daňovému úradu  2 263,55                   EUR

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2022 neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie

 • na bežné výdavky

- 1 -

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

- 3 -

Rozdiel

(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

 1. štátnemu rozpočtu
 2. štátnym fondom
 3. ostatným organizáciám
 4. rozpočtom iných obcí

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom ostatných organizácií.

 1. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

  

        - 1 -

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ....

- bežné výdavky

- kapitálové výdavky

- 2 -

Suma  poskytnutých

finančných prostriedkov

- 3 -

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

- 4 -

Rozdiel

(stĺ.3 - stĺ.4 )

- 5 -

Ministerstvo dopravy, výstavby regionálneho rozvoja SR

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

 • bežné

20,95

20,95

0

Okresný úrad Žilina odbor ŽP

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

 • bežné

48,56

48,56

0

Ministerstvo vnútra SR

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy REGOB

 • bežné

160,05

160,05

0

Ministerstvo vnútra SR

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy register adries

 • bežné

27,60

27,60

0

Štatistický úrad SR

Na úhradu nákladov SODB 2021

0

708,67

0

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny

Rodinné prídavky

77,26

77,26

0

Ministerstvo vnútra SR

Na úhradu nákladov Voľby do VÚC a OSO 2022

       -     bežné

1 329,91

1 329,91

0

Ministerstvo vnútra SR

Príspevok za ubytovanie odídenca

       -     bežné

2 194,00

2 194,00

0

Ministerstvo vnútra SR

Na úhradu nákladov Referendum 2023

       -     bežné

674,57

0

674,57

Dobrovoľná   požiarna  ochrana  SR

Materiálno-technické  zabezpečenie DHZO - bežné

3 000,00

3 000,00

0

 1. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ

  

        - 1 -

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ....

- bežné výdavky

- kapitálové výdavky

- 2 -

Suma  poskytnutých

finančných prostriedkov

- 3 -

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

- 4 -

Rozdiel

(stĺ.3 - stĺ.4 )

- 5 -

Enviromentálny fond SR

 • Príspevok na triedenie

806,37

806,37

0

 1. Finančné usporiadanie voči ostatným organizáciám/

Poskytovateľ

  

        - 1 -

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ....

- bežné výdavky

- kapitálové výdavky


1 2 >