Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023

 08.02.2023

Obec   Diaková

Pre   zasadnutie 

obecného  zastupiteľstva

v Diakovej

dňa 23.2.2023  

K bodu  rokovania  číslo.........

Názov   materiálu

Návrh  plánu kontrolnej  činnosti  hlavnej  kontrolórky obce na  I. polrok  2023

Predkladá:                                                                                 Návrh  na  uznesenie:                                                        

Ing. Janka  Jesenská – HK  Obce                                              s c h v a ľ u j e

                                                                                                   Plán práce hlavného  kontrolóra                          

                                                                                                    obce  na  I. polrok  2023

Materiál  obsahuje:

A/ Dôvodovú  správu

B/ Návrh plánu kontrolnej  činnosti  hlavnej kontrolórky   obce  na  I. polrok  2023

A/ Dôvodová  správa

V zmysle  § 18f  ods. 1  písm.  b/  zákona  č.  369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení v znení neskorších  predpisov  predkladá  hlavný kontrolór  obce obecnému  zastupiteľstvu   raz  za  šesť  mesiacov  návrh  plánu  kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr  15 dní  pred  prerokovaním  v zastupiteľstve  zverejnený  spôsobom v obci  obvyklým .

B/ V zmysle  § 18f  ods. 1 písm. b/  zákona  č.  369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  hlavná  kontrolórka obce   predkladám  obecnému zastupiteľstvu  obce   Diaková  návrh  plánu  kontrolnej  činnosti  na  I. polrok   r. 2023:

  1. Tématické    kontroly

1.1.Kontrola  dodržiavania  zákona č.   211/200Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  vo  vzťahu  k povinne  zverejňovaným  informáciám  obce

1.2. Kontrola bežných výdavkov rozpočtu v triedach 01.1.1,03.2.0, 04.5.1, 05.1.0

  1. Stanoviská  a iné  činnosti

2.1. Vypracovanie  odborného  stanoviska  k návrhu záverečného účtu za r. 2022

2.2. Vypracovanie  návrhu plánu  kontrolnej  činnosti  na  II. polrok roku   2023

2.3. Spolupráca  na  tvorbe / zmenách   VZN  a vnútorných predpisov  obce

2.4. Priebežné vzdelávanie – účasť  na  odborných  seminároch  a konferenciách  hlavných  kontrolórov

2.5. Účasť na  zasadnutiach  obecného  zastupiteľstva

Operatívne  do  plánu  kontrol  môžu  byť  zaradené  požiadavky  poslancov  OZ a starostky  obce   na  vykonanie  kontroly (v nadväznosti  na  § 18f ods. 1 písm. h).   Tieto  kontroly  budú  uprednostnené  a  na  základe  ich  rozsahu  budú  kontroly  zo  schváleného  plánu  kontrolnej  činnosti  presunuté  do  ďalšieho  obdobia.

V Turčianskom  Jasene,  6.2.2023

                      

Ing.  Janka  Jesenská, v.r.

hlavná   kontrolórka

Zverejnené  na  úradnej  tabuli  obce  dňa:   ................2023

Zvesené z úradnej  tabule  obce  dňa:            ................2023                                                                                  


1 2 >