Informácia k doplnku Územného plánu obce DRAŽKOVCE

 24.04.2023

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nám. S.H.Vajanského 1, 036  58  Martin

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
OU-MT-OSZP-2023/000841/1-Va
Vybavuje/linka
Ing. Jana Václavíková/

+421 961 415 155
M​a​r​t​i​n​
19. 04. 2023
Vec
Územný plán obce Dražkovce - zaslanie záverečného stanoviska - doplnok
V súlade s ustanovením § 14 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) Vám zasielame doplnok záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Dražkovce“, ktorého obstarávateľom je Obec Dražkovce, Obecný úrad Dražkovce 45, 038 02 Dražkovce, IČO: 00316628. Podľa § 14 ods. 5 zákona dotknutá obec zverejní záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia spôsobom v mieste obvyklým a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Doplnok záverečného stanoviska strategického dokumentu „Územný plán obce Dražkovce“ je zverejnený na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-drazkovce Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19: Podľa § 65g ods. 3 zákona č. 74/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti MŽP SR v súvislosti s ochorením COVID-19 počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, obec zverejňuje dokumentáciu podľa § 14 ods. 5 v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, do desiatich dní odo dňa, kedy nastanú skutočnosti uvedené v týchto ustanoveniach. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie. Upozorňujeme, že podľa § 15 ods. 1 zákona, ak ide o prípravu a schvaľovanie strategického dokumentu, musí sa prihliadať na existenciu aj obsah záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu a najmä na podmienky jeho prijatia. Schvaľujúci orgán nemôže podľa § 15 ods. 2 zákona bez záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu podľa § 12 zákona schváliť strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania. Ak obstarávateľ nezohľadní pripomienky vyplývajúce zo záverečného stanoviska a ak ide o dopracovanie strategického dokumentu, je podľa § 15 ods. 5 zákona povinný svoj postup zdôvodniť a také odôvodnenie zverejniť a doložiť ho spolu so záverečným stanoviskom z posúdenia strategického dokumentu schvaľujúcemu orgánu k návrhu strategického dokumentu. Obstarávateľ zverejní stanoviská a pripomienky uplatnené k návrhu strategického dokumentu, pričom uvedie, ako ich zohľadnil a zapracoval do tohto návrhu, ako zohľadnil obsah a závery správy o hodnotení, ako zohľadnil dôsledky schválenia strategického dokumentu na životné prostredie a zdravie a uvedie dôvody na zvolenie konkrétnej alternatívy strategického dokumentu v porovnaní s inými alternatívami. Podľa § 15 ods.7 obstarávateľ doručí schválený strategický dokument, ktorému predchádzalo posudzovanie podľa tohto zákona, spolu s informáciami podľa § 15 ods. 5 zákona v listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát príslušnému orgánu a zároveň ho zverejní na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom.
Príloha
Doplnok záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu ÚPN-O Dražkovce č. OU-MT-OSZP-2023/000841
Ing. Miroslav Matula
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

1 2 >