Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 15.12.2022

   

1 2 3 >