Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a dorbné stavebné odpady

 15.12.2022

                         DODATOK č. 4

k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu č. 1/2017

o miestnych daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady

Návrh  tohto VZN zverejnený  na  pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona  č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

na  úradnej tabuli  obce

na elektronickej úradnej tabuli  obce

dňa 29.11.2022

dňa 29.11.2022

koniec  lehoty  na  pripomienkovanie

dňa 09.12.2022

Pripomienky  zasielať

písomne na adresu: Obec Diaková, Diaková 18, PSČ  038 02

elektronicky  na  adresu: diakova@gaya.sk

Vyhodnotenie  pripomienok  k návrhu  VZN  uskutočnené

dňa 10.12.2022

Návrh tohto VZN zvesený z úradnej tabule obce 

dňa 15.12.2022

Obecné zastupiteľstvo sa na tomto  VZN   uznieslo

dňa 14.12.2022

Vyhlásené vyvesením  na  úradnej tabuli  obce

a na  elektronickej úradnej tabuli   obce

Zvesené z úradnej  tabule  obce  

dňa 15.12.2022

dňa .................

VZN nadobúda platnosť  /15. dňom odo dňa vyhlásenia/

dňa 30.12.2022

VZN nadobúda účinnosť 

dňa 01.01.2023

Dodatok č. 4 k Všeobecne  záväznému  nariadeniu

Obce  Diaková

  č.  1/2017

o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady

Obec    Diaková (ďalej  len  obec)  podľa  § 6  ods. 1 zákona  č.  369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v znení neskorších  zmien  a doplnkov  a v súlade  s príslušnými  ustanoveniami  zákona  č.  582/2004 Z. z.  o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady  sa  uznieslo  na  tomto dodatku k VZN:

Čl. 3 - Daň  za  psa, ods. 1. a mení a znie:

  1. Obec stanovuje sadzbu dane  za jedného  psa na kalendárny rok vo výške   10 .

      Čl. 5 - Miestny poplatok  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady, ods. 1         sa mení a znie:

  1. Obec  stanovuje  sadzbu  poplatku  vo  výške  0, 09589 /kalendárny  deň/osobu  (na rok 35 € na osobu  za  kalendárny rok) pre  osoby  uvedené  v § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z.

            Čl. 5 - Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ods. 6 sa meni a znie:

        6. Obec stanovuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad vo výške 0,050 €/kg.

Čl. 10 - Záverečné  ustanovenia sa dopĺňa o ods. 4), ktorý znie:

4. Obecné zastupiteľstvo   Diakovej  sa na tomto dodatku k  všeobecne záväznému nariadení   uznieslo   dňa 14.12.2022. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť dňom 01.01.2023.

                                                          PaedDr. Branislav Kohút

                                                          starosta   obce  Diaková