• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zoznam aktualít

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Diaková, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa
ZÁMER prenájmu nehnuteľného majetku obce Diaková, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa Obec Diaková na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 30 v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer prenájmu obecného nehnuteľného majetku a to strechy na budove Požiarnej zbrojnice z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Nájomcom strechy na budove Požiarnej zbrojnice bude spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova24, 851 01 Bratislava , ktorá požiadala obec o prenájom. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že strecha je pre obec nevyužiteľná, prenájom nespôsobí obci žiadne obmedzenia v užívaní budovy. Bc. Róbert Ivaška starosta obce Zámer prenájmu bol zverejnený na úradnej tabuli obce Diaková od – do ............................................. na internetovej stránke obce Diaková od – do ............................................